Rata 8 Sarja 3 23.10.2017 17:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 7 /                                  
9 19                
Linnea Sar 148 Yht 167
3 / 8 -                                  
18 26                
Mella Sar 236 Yht 262
- - 8 -                                  
0 8                
Aino Sar 153 Yht 161