Rata 8 Sarja 5 16.08.2017 18:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   7 -                                  
17 24                
Esukki Sar 765 Yht 789
8 1 8 -                                  
9 17                
Gugulis Sar 739 Yht 756